PHP „if“ Fallunterscheidungen

Gepostet am Dezember 18, 2011

IF – Anweisung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
//Einfache Anweisung
if (BEDINGUNG) {
  ZUGETROFFEN DANN
} else {
  SONST
}
 
//Bsp:
if (1==2) {
  echo "RICHTIG";
} else {
  echo "FALSCH";
}
 
//Einfache Anweisung mit mehreren Bedingungen
if (1==2) {
  echo "RICHTIG 1";
} elseif (2==2) {
  echo "RICHTIG 2";
} else {
  echo "FALSCH";
}
 
//Verschachtelte Anweisung mit elseif (weitere Bedingung)
if (BEDINGUNG) {
  ANWEISUNG	 
  if (Bedingung) {
    ANWEISUNG
  }
} elseif (BEDINGUNG) {
  ANWEISUNG
} else {
  ANWEISUNG
}
 
//Kurzform
if ($alter > 3) echo "älter";
 
if ($alter == 3) echo "gleich";
else echo "anderes Alter";
 
//Kurzform bei Wertzuweisung
// ? = dann
// : = else
$Altersvergleich = ($alter > 3) ? echo "älter" : echo "nicht älter);

Tags: , , ,

Leave a Reply

 

Posts of Current CategoryFacebook: